Ako uhradiť členský poplatok ŠRB313 o.z. ??

Žiadateľ o členstvo do občianskeho združenia uhrádza poplatok v podobe bankového prevodu 8€ na mesiac, alebo 23€ na semester, na číslo účtu

SK90 0900 0000 0050 4021 2473 , BIC: GIBASKBX

Pri platbe je nutné zadať údaje z vygenerovanej zmluvy PC klubu. Pomocou rozhrania PC klubu sú generované nové zmluvy, pri ktorých je variabilný symbol priradený automaticky.  Generovanie zmlúv a registráciu nových užívateľov nájdete na stránke http://userpanel.pcklub.sk .

Variabilný symbol nie je zhodný s variabilným symbolom z ubytovacieho oddelenia!!!

Pri platbe je nutné zadať špecifický symbol, ktorý je taktiež automaticky priradený na zmluve podľa internátu, na ktorom je žiadateľ o členstvo ubytovaný.

Pre internát Budovateľská 13 je špecifický symbol 0013
Pre internát Budovateľska 31 je špecifický symbol 0031

Pri nesprávnom vyplnení platobných údajov nebude možné priradiť platbu k členovi občianskeho združenia a tak sa stáva jeho členstvo neplatným.